Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  161/2020

privind acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor

SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe cu privire la aprobarea bilanțului contabil pe anul 2019Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință ordinară;
Având în vedere Adresa nr. 209/13.05.2020 a Directorului General al SEPSI REKREATÍV SA Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria Minicipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 25101/13.05.2020
Având în vedere Hotărârea nr. 113/13.05.2020 al Consiliului de Administrație al SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe, respectiv Raportul Auditorului Independent ;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 26528/21.05.2020 al Biroului Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Contractului de mandat încheiat în baza H.C.L. nr. 167/2016 între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pe de o parte, și consilierii locali, Debreczeni László și Tischler Ferenc, pe de altă parte;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 11 lit. a din Actul constitutiv al SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - Se mandatează reprezentanții Municipiul Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acționarilor a SEPSI REKREATÍV SA Sfântu Gheorghe, pentru aprobarea Situațiilor financiare pentru anul 2019 ale SEPSI REKREATÍV SA, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație SEPSI REKREATÍV SA Sfântu Gheorghe, Direcția Economică și Biroul Monitorizare Societăți Comerciale și Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 28 mai 2020.

                               PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                              CONTRASEMNEAZĂ
                                          Gheorghe Ion                                                                                           SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                            Kulcsár Tünde-Ildikó
                            În lipsa acestuia, consilierii locali:       
                  Sztakics Éva-Judit          Toth-Birtan Csaba

 

Anexă
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină