Marţi, 4. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  170/2020

privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de

iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe prin achiziţie publică de servicii nr. 65288/07.10.2019 încheiat între

Municipiul Sfântu Gheorghe și Flash Lighting Service SRLConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 24994/13.05.2020 al Direcţiei de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 230/2006 privind serviciul de iluminat public, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 221 alin. (1) lit. e din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute de art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 19.1-19.4 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe nr. 65288/07.10.2019;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d coroborate cu alin. (7) lit. n din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 139 alin (3) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe prin achiziţie publică de servicii nr. 65288/07.10.2019, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Flash Lighting Service SRL, conform proiectului actului adițional nr. 1, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 28 mai 2020.

                            PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                              CONTRASEMNEAZĂ
                                      Gheorghe Ion                                                                                           SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                         Kulcsár Tünde-Ildikó
        

                          În lipsa acestuia, consilierii locali:       
               Sztakics Éva-Judit          Toth-Birtan Csaba
Anexă
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină