Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  162/2020

privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare

al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”, cu modificările și completările ulterioareConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 17309/2020 al Direcției Tehnice și Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice;
Având în vedere adresa nr. 26/06.03.2020 a administratorului SEPSIIPAR SRL, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 16266/11.03.2020.;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c. alin. (6) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial “SEPSIIPAR”, aprobat prin HCL 194/2017, cu modificările și completările ulterioare după cum urmează:
    I. Alineatul 13 al Capitolului I va avea următorul cuprins:
”În procesul de atribuire a imobilului ”Hală de confecționat decoruri” cu terenul aferent, va fi aplicată procedura de concesionare. Prin excepție, prin Hotărâre AGA dreptul de folosință asupra halei poate fi atribuit prin închiriere pentru o perioadă maximă de 5 ani, caz în care prețul de pornire a licitației pentru chiria lunară va începe de la 3 eur/mp/lună la care se adaugă TVA. Având în vedere faptul că hala este compartimentată, va fi posibilă închirierea imobilului către mai mulți chiriași.”
    II. Alineatul 1 al Capitolului II va avea următorul cuprins:
”Fiecare propunere de investiție va fi analizată și aprobată prin majoritate simplă de voturi de către o comisie formată din 5 membrii, din care 2 din partea consiliului local, administratorul Parcului, reprezentantul Camerei de Comerț si Industrie Covasna și primarul municipiului Sfântu Gheorghe (sau delegatul acestuia). Comisia va stabili, împreună cu investitorul, obligațiile acestuia din urmă cu privire la investiție și obligații conexe (termene de realizare). Obligațiile se referă în principal la numărul locurilor de muncă ce trebuie create și menținute, nivelul de salarizare, profilul activității, valoarea investiției. Investitorul care nu respectă obligațiile asumate va trebui să plătească diferența de taxă de concesiune retroactiv, conform situației reale.
De asemenea, comisia va înainta o propunere către investitor cu privire la localizarea exactă a terenului propus pentru investiția respectivă. Licitația pentru parcela respectivă de teren se va demara după ce comisia a primit acceptul scris al investitorului. Este posibilă concesionarea de terenuri și către dezvoltatori imobiliari, caz în care scrisoarea de intenție depusă va cuprinde actul doveditor privind identitatea viitorului utilizator, precum și obligațiile conexe ale acestuia. Dezvoltatorii imobiliari nu vor putea beneficia de reduceri din prețul concesionării.
Licitațiile vor fi organizate la inițiativa administratorului SEPSIIPAR SRL în condițiile prevăzute de Contractul de administrare nr. 52.524/2017 încheiat cu Municipiul Sfântu Gheorghe.”
III. Secțiunea „Criteriile minime de eligibilitate” din Capitolul II se completează cu următoarele:
”Prin excepție de la prevederile pct. 4, în baza Hotărârii AGA, poate fi considerat ca fiind eligibil acel investitor al cărui profil de activitate nu impune crearea numărului minim de locuri de muncă prevăzut.”
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu și Direcția Tehnică și Monitorizare Societăți Comerciale Subordonate și Servicii Publice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv SEPSIIPAR SRL.

Sfântu Gheorghe, la 28 mai 2020.

                                PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                           CONTRASEMNEAZĂ
                                           Gheorghe Ion                                                                                        SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                           Kulcsár Tünde-Ildikó
                 

                           În lipsa acestuia, consilierii locali:       
                  Sztakics Éva-Judit          Toth-Birtan Csaba
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină