Marţi, 4. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  154/2020

privind  dezlipirea unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, Bdul. General Grigore Bălan nr. 73Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 22.737/2020 al Arhitectului şef al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Adeverința nr. 23740/04.05.2020 a Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 879 din Codul Civil şi al Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c și alin. (14), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) și art. 169 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă dezlipirea imobilului proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, B-dul. General Grigore Bălan nr. 73, înscris în CF nr. 39068 Sfântu Gheorghe, sub nr. cad 39068, în suprafaţă de 9314 mp, pe patru loturi, conform documentaţiei cadastrale executată de Topo-Dalpi SRL, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, după cum urmează:
- lotul nr. 1 cu nr. cad nou 41244, în suprafaţă de 7294 mp – teren curţi construcţii;
- lotul nr. 2 cu nr. cad nou 41245, în suprafaţă de 672 mp – teren curţi construcţii, aferent blocului de locuințe de pe str. Birtalan Ákos nr. 1, sc. A, B, C;
- lotul nr. 3 cu nr. cad nou 41246, în suprafaţă de 672 mp – teren curţi construcţii, aferent blocului de locuințe de pe str. Crângului nr. 40, sc. A, B, C;
- lotul nr. 4 cu nr. cad nou 41247, în suprafaţă de 676 mp – teren curţi construcţii, aferent blocului de locuințe de pe bd. Gen. Grigore Bălan nr. 75, sc. A, B, C.
ART. 2 - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 05 mai 2020.

                     PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                              CONTRASEMNEAZĂ
                                Gheorghe Ion                                                                                          SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                  Kulcsár Tünde-Ildikó

                 În lipsa acestuia, consilierii locali:       
        Sztakics Éva-Judit           Toth-Birtan Csaba

 

Anexă
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină