Marţi, 4. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  153/2020

privind aprobarea dezlipirii unui teren situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lalelei nr. 3Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 22740/2020 al Arhitectului şef al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Certificatul nr. 23718/04.05.2020 emis de Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 879 din Codul Civil şi al Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 112 alin. (1) din Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c, alin. (6) lit. c şi alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă dezlipirea imobilului proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lalelei nr. 3, înscris în CF nr. 25.044 Sfântu Gheorghe, sub nr. cad 25.044, în suprafaţă de 2.500 mp, pe două loturi, conform documentaţiei cadastrale executată de Topo-Dalpi SRL, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, după cum urmează:
- lotul nr. 1 cu nr. cad nou 41259, în suprafaţă de 1831 mp – curți construcții;
- lotul nr. 2 cu nr. cad nou 41260, în suprafaţă de 669 mp – curți construcții, aferent blocului de locuințe S+P+3E de pe str. Lalelei.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 05 mai 2020.

                     PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                               Gheorghe Ion                                                                                              SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                     Kulcsár Tünde-Ildikó

                În lipsa acestuia, consilierii locali:       
       Sztakics Éva-Judit           Toth-Birtan Csaba


Anexă
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină