Marţi, 4. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  152/2020

privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe cu Asociația Caritas-Asistență Socială - Filiala Organizației

Caritas Alba Iulia, Eurocenter Amoba SRL, Fundația Comunitară Covasna, Serviciul de Ajutor Maltez

Sfântu Gheorghe și Inspectoratul Școlar Județean Covasna, în vederea depunerii cererii de finanțare cu

titlul ”PROSPERA SEPSI – Servicii Integrate pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie

pe raza teritorială a Municipiului Sfântu Gheorghe”Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 23597/2020 al Biroului Proiecte și Achiziții Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Ghidul specific aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme dediscriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziunesocială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC;
Având în vedere declarațiile din partea Asociației Caritas-Asistență Socială - Filiala Organizației Caritas Alba Iulia, Eurocenter Amoba SRL, Fundației Comunitare Covasna, Serviciului de Ajutor Maltez Sfântu Gheorghe și Inspectoratului Școlar Județean Covasna cu privire la crearea unui parteneriat;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d, din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f şi art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. – Se aprobă asocierea Municipiului Sfântu Gheorghe cu Asociația Caritas-Asistență Socială - Filiala Organizației Caritas Alba Iulia, Eurocenter Amoba SRL, Fundația Comunitară Covasna, Serviciul de Ajutor Maltez Sfântu Gheorghe și Inspectoratul Școlar Județean Covasna, în vederea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”PROSPERA SEPSI – Servicii Integrate pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie pe raza teritorială a Municipiului Sfântu Gheorghe”, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Se aprobă bugetul municipiului Sfântu Gheorghe în valoare de 50.657,04 lei, din bugetul total al proiectului ”PROSPERA SEPSI – Servicii Integrate pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie pe raza teritorială a Municipiului Sfântu Gheorghe”, în valoare totală de 5.233.937,89 lei.
ART. 3. – Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Sfântu Gheorghe în cuantum de 1.013,14 lei, reprezentând achitarea a 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ce îi revin în cadrul proiectului cu titlul ”PROSPERA SEPSI – Servicii Integrate pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie pe raza teritorială a Municipiului Sfântu Gheorghe”.
ART. 4. – Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ”Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 5. – Din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
ART. 6. – (1) Se aprobă proiectul acordului de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Asociația Caritas-Asistență Socială - Filiala Organizației Caritas Alba Iulia, Eurocenter Amoba SRL, Fundația Comunitară Covasna, Serviciul de Ajutor Maltez Sfântu Gheorghe și Inspectoratul Școlar Județean Covasna, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(2) Se mandatează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, domnul Antal Árpád-András cu semnarea acordului de parteneriat prevăzut la alin. (1).
ART. 7. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-l viceprimar Toth-Birtan Csaba şi Biroul de Proiecte și Achiziții Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
 

Sfântu Gheorghe, la 05 mai 2020.

                                  PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                                             Gheorghe Ion                                                                          SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                               Kulcsár Tünde-Ildikó


                         În lipsa acestuia, consilierii locali:       
             Sztakics Éva-Judit           Toth-Birtan Csaba

   

Anexa 1

Anexa 2
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină