Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  




MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  151/2020

privind modificarea Contractului de asociere nr. 79958/11.12.2019 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe

prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Transylvania Art and Heritage-Erdélyi Művészet

és Örökség, în vederea organizării proiectului artistic „Natură contemporană”    



Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 23059/2020 al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Adresa nr. 22933/28.04.2020 a Asociației Transylvania Art and Heritage- Erdélyi Művészet és Örökség;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu art. 129 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu art. 139 alin. (3) lit. f și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea Contractului de asociere nr. 79958/11.12.2019 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Transylvania Art and Heritage-Erdélyi Művészet és Örökség, în vederea organizării proiectului artistic „Natură contemporană”, potrivit Actului adiţional nr. 1, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu semnarea Actului adiţional se împuterniceşte Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Biroul Imagine din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 30 aprilie 2020.

                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                                Debreczeni László                                                                          SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                          Kulcsár Tünde-Ildikó



Anexă





 




<< înapoi



Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină