Marţi, 4. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  148/2020

privind aprobarea reducerii capitalului social al SEPSIIPAR SRLConsiliul Local al Municipiul Sfântu Gheorghe, în ședință ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 22852/2020 al Biroului Monitorizare Societăți Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Adresa nr. 41/24.04.2020 a administratorului SEPSIIPAR SRL înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 22849/27.04.2020;
Având în vedere Scrisoarea de recomandare din data de 10.03.2020 al Amiroaudit SRL privind situația patrimonială a societății SEPSIIPAR SRL;
Având în vedere prevederile Actului constitutiv al SEPSIIPAR SRL, respectiv HCL nr. 269/2018 privind modificarea HCL nr. 168/2016 privind numirea reprezentanților Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţilor a SEPSIIPAR SRL;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 15324 alin. (1), art. 201 alin. (2), art. 207 alin. (1) lit. a și art. 208 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. a și alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. i și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂȘTE
 


ART. 1. – (1) Se aprobă reducerea capitalului social al SEPSIIPAR SRL cu suma de 1.200.000 lei, respectiv de la 1.430.000,00 lei la 230.000 lei, prin anularea unui număr de 120.000 părți sociale, potrivit celor cuprinse în actul adițional la Actul Constitutiv anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(2) Reducerea capitalului social este justificată de înregistrarea unei pierderi de capital stabilite prin situația financiară pe anul 2019, costând în scăderea activului net al societății la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris.
ART. 2. - Municipiul Sfântu Gheorghe în urma reducerii va avea subscrise un număr de 22.954 părți sociale, (în valoare de 229.540 lei) din cele 23.000 de părți sociale, care îi revin proporțional.
ART. 3. - (1) Se mandatează reprezentanții Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaților SEPSIIPAR SRL, dl. Debreczeni László şi dl. Csatlós László cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, respectiv să exercite drepturile de vot aferente deținerilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în conformitate cu prezenta hotărâre.
(2) Proiectul procurilor speciale de reprezentare în adunarea generală extraordinară a asociaților a SEPSIIPAR SRL constituie anexele nr. 2 și 3 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 4. - Se mandatează dl. Miklós Zoltán, administratorul SEPSIIPAR SRL să semneze Actul adițional la Actul Constitutiv şi Actul Constitutiv Actualizat al societății, şi pentru îndeplinirea formalităților legale la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna.
ART. 5. - Se aprobă proiectul hotărârii adunării generale extraordinare a asociaților cu privire la aprobarea reducerii capitalului social, anexa nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 6. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează administratorul societății SEPSIIPAR SRL, URBAN-LOCATO SRL, Direcția Economică şi Biroul pentru Monitorizare Societăți Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 30 aprilie 2020.

                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNEAZĂ
                                  Debreczeni László                                                                                  SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                     Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină