Marţi, 4. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  155/2020

privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de

transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe raza municipiului Sfântu Gheorghe aprobat prin HCL nr. 389/2017Consiliul local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 12.079/2020 al Compartimentul pentru Autorizarea Serviciilor de Transport Public Local din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordinului nr. 356/2007 al Ministrului internelor şi reformei administrative privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute de art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. n din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
   


ART. 1. – Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţilor de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin HCL nr. 389/2017, după cum urmează:
I. La Capitolul II. 2. Procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme, alineatul (5) al articolului 9 va avea următorul cuprins:
”(5) Numărul maxim de autorizaţii taxi pentru transportul de persoane din Municipiul Sfântu Gheorghe se stabileşte la 210 de autorizaţii taxi, din care 10 autorizații se eliberează exclusiv pentru autoturisme electrice.”
II. Anexa nr. 15 la Regulamentul de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţilor de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Sfântu Gheorghe se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul pentru Autorizarea Serviciilor de Transport Public Local din cadrul Direcţiei Urbanism, Direcţia de Gospodărire Comunală şi Poliția Locală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
   
Sfântu Gheorghe, la 05 mai 2020.

                     PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                           CONTRASEMNEAZĂ
                              Gheorghe Ion                                                                                         SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                               Kulcsár Tünde-Ildikó
           În lipsa acestuia, consilierii locali:       
  Sztakics Éva-Judit           Toth-Birtan Csaba


Anexă
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină