Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  144/2020

privind aderarea Municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia Uniunea Festivalurilor Maghiare

din Transilvania- Erdélyi Magyar Fesztivál SzövetségConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 13867/02.03.2020 al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa Asociației Uniunii Festivalurilor Maghiare din Transilvania- Erdélyi Magyar Fesztival Szövetség, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe cu nr. 8973/12.02.2020;
Având în vedere prevederile art. 11 din Statutul Asociației Festivalurilor Maghiare din Transilvania- Erdélyi Magyar Fesztival Szövetség; 
Având în vedere Hotărârea nr. 1/2019 Consiliul Director al Asociaţiei Uniunii Festivalurilor Maghiare din Transilvania- Erdélyi Magyar Fesztival Szövetség privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor membrilor Asociaţiei;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute de art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu art. 129 alin. (1) și alin. 9 lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. – Se aprobă aderarea Municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia Uniunii Festivalurilor Maghiare din Transilvania- Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetség, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca str. Iuliu Maniu nr. 2, ap. 5, Județul Cluj.
ART. 2. - Scopul și obiectivele, respectiv modul de organizare și funcționare a Asociației Uniunii Festivalurilor Maghiare din Transilvania - Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetség sunt cuprinse în Statutul și Actul constitutiv, anexele 1 și 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 3. - Se împuternicește d-na Barta Monika domiciliată în ________________________________, identificată cu CI seria. __ nr. _____________ eliberată de ____________________, la data de _______________, CNP _______________, ca în numele și pentru Municipiul Sfântu Gheorghe să depună cererea de aderare în Asociaţia Uniunii Festivalurilor Maghiare din Transilvania - Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetség și să semneze în numele acestuia și pentru acesta actele de aderare, precum și orice alt document necesar pentru dobândirea calității de membru al Municipiului Sfântu Gheorghe în asociație.
ART. 4. – (1) Se deleagă în Adunarea generală a Asociației Uniunii Festivalurilor Maghiare din Transilvania - Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetség, dna Barta Monika domiciliată în ____________________________, identificată cu CI seria. ___ nr. ____________eliberată de __________________, la data de ___________________, CNP ________________________, numită în calitate de reprezentant al Municipiului Sfântu Gheorghe, care va reprezenta Municipiul Sfântu Gheorghe în ședințele adunării generale ale asociației, în calitate de organizator principal al Festivalului “pulzArt” din Municipiul Sfântu Gheorghe.
(2) Mandatara va avea dreptul să reprezinte Municipiul Sfântu Gheorghe cu puteri depline, va lua decizii în legătură cu orice probleme puse în discuție în cadrul ședințelor convocate, va vota și va semna în numele și pentru Municipiul Sfântu Gheorghe oriunde va fi necesar, având obligația de a raporta cu privire la mandatul primit în termen de 30 zile de la data finalizării sedințelor adunării generale.  Mandatul astfel acordat este valabil pentru o perioadă de 2 ani.
ART. 5. – Aprobă alocarea din bugetul local a resurselor financiare aferente obligaţiilor de plată către Asociația Uniunii Festivalurilor Maghiare din Transilvania - Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetség, stabilite în baza Statutului asociației.
ART. 6. - Se aprobă achitarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a taxei de înscriere în sumă de 100 lei și a cotizației de membru în Asociația Uniunii Festivalurilor Maghiare din Transilvania- Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetség pe anul 2020, în sumă de 500 lei.
ART. 7. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează persoana numită prin art. 3 din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe

Sfântu Gheorghe, la 30 aprilie 2020.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                      CONTRASEMNEAZĂ
                           Debreczeni László                                                                               SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                          Kulcsár Tünde-Ildikó
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină