Marţi, 4. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  143/2020

pentru aprobarea modificării și completării Regulamentului privind Programul multianual „Susţinerea familiilor

cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Sfântu Gheorghe”, aprobat prin HCL nr. 415/2018,

cu modificările şi completările ulterioareConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 10.642/2020 al Biroului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 17 alin. (2), art. 19 lit. c) şi art. 191 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute de art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. n şi alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului privind Programul multianual „Susţinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Sfântu Gheorghe”, aprobat prin HCL nr. 415/2018, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
I. La Articolul 11 după litera d) se introduce o literă nouă, litera e), cu următorul cuprins:
„e) abonamente lunare gratuite pentru copiii preşcolari şi şcolari la toate liniile urbane ale serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sfântu Gheorghe acordate în baza cardului-legitimaţie în original, a unei copii a cardului şi a unei fotografii a copilului.”
II. La articolul 22 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Lista cu beneficiarii Programului se va transmite de către Comisia împuternicită la instituţiile publice de cultură, care vor acorda facilităţile stipulate în prezentul Regulament, la Secţia Baza de Agrement Şugaş-Băi, Compartimentul pentru Autorizarea Serviciilor de Transport Public Local, Sepsi Rekreatív SA, la Biroul pentru Monitorizare Societăți Comerciale și Servicii Comunitare de Utilități Publice şi la operatorul de transport public local.”
III. La Articolul 22 după alineatul (5), se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
„(6) Abonamentele lunare gratuite prevăzute la art. 11 lit. e) vor putea fi solicitate lunar în luna anterioară emiterii abonamentului pentru luna următoare de reprezentanţii legali ai beneficiarilor în baza cardului-legitimaţie în original, de la sediul/punctul de vânzare indicat de operatorul de transport public local.”
ART. 2. – Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe nr. 77628/02.12.2019 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi operatorul de transport societatea Multi-Trans SA, se va modifica în sensul prevederilor prezentei HCL, în condiţiile legii.
ART. 3. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Comisia de verificare a criteriilor de eligibilitate a dosarelor depuse în cadrul Programului multianual ”Susținerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reședința în Municipiul Sfântu Gheorghe”, Direcţia Economică și Direcția Tehnică și Monitorizare Societăţi Comerciale Subordonate și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe şi serviciile publice prevăzute în Regulament.

Sfântu Gheorghe, 30 aprilie 2020.

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                              Debreczeni László                                                                           SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                          Kulcsár Tünde-Ildikó


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină