Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  141/2020

privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de salubrizare – activitatea de dezinsecție, dezinfecție,

deratizare pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8.259/2020 al Biroului Monitorizare Societăți Comerciale și Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) lit. e, art. 2. lit. e şi g, art. 3, art. 8, alin. (3), lit. d, lit. i și art. 22 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere art. 2 alin. (1), alin. (3) lit. k, art. 6 alin. (1) lit. e, lit. h și lit. l, art. 8 alin. (1), art. 12 și art. 14 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
Având în vedere Ordinul ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzută de art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d și alin. (7) lit. n din OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1), lit. a din OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Sfântu Gheorghe, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă Caietul de sarcini pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a activităţilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie în Municipiul Sfântu Gheorghe, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Se aprobă ”gestiunea delegată” ca modalitate de organizare şi funcţionare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului public de salubrizare al Municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 5. - Contractul de delegare a gestiunii pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului public de salubrizare se va încheia prin aplicarea procedurii de achiziție publică, în condițiile legii.
ART. 6. - Cu semnarea contractului de delegare se mandatează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 7. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Gospodărire Comunală și Direcţia Tehnică şi Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 30 aprilie 2020.

                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ
                                  Debreczeni László                                                               SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                  Kulcsár Tünde-Ildikó
Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină