Marţi, 4. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  136/2020

privind aprobarea întabulării în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe și în administrarea

Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a străzii CânepeiConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 21.556/2020 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;   
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Documentația Cadastrală întocmită de persoana fizică autorizată Luffy Vilmos;
Având în vedere poziția nr. 19 din Inventarul domeniului public al Municipiului Sfântu Gheorghe aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 975/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere prevederile Titlului II din Legea nr. 7/1996 cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile OG 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) și alin (2) lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - Se aprobă întabularea în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, a străzii Cânepei conform documentaţiei cadastrale de identificare, executată de ing. Luffy Vilmos, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Finanțe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Sfântu Gheorghe, la 16 aprilie 2020.

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ
                             Debreczeni László                                                                         SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                       Kulcsár Tünde-Ildikó
Anexă

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină