Marţi, 4. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  134/2020

privind aprobarea Procedurii de acordare a ajutoarelor de urgențăConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1762/2020 al Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 41- 44 din Hotărârea nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a și alin. (3) lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă Procedura de acordare a ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cheltuielile privind acordarea ajutoarelor de urgență se suportă din bugetul local, în limita fondurilor aprobate cu această destinație.
ART. 3. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr. 223/2006 privind stabilirea situațiilor de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor aflate în situații deosebite, se abrogă.
ART. 4. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează d-na viceprimar Sztakics Éva-Judit și Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 16 aprilie 2020.

                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                      CONTRASEMNEAZĂ
                             Debreczeni László                                                                                SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                              Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexă
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină