Marţi, 4. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  132/2020

privind iniţierea procedurii legale de primă înregistrare în sistemul integrat de

cadastru a unor imobile situate în Zona „ Őrkő”Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 21.216/2020 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr.  7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordinului directorului general al ANCPI nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2) lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit.g şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
 


HOTĂRĂŞTE
   


ART. 1. – Se aprobă iniţierea procedurii legale pentru prima înregistrare în sistemul integrat de cadastru, prin alocarea unui singur număr cadastral a terenurilor identificate în „Documentaţia cadastrală privind prima înscriere al terenului de construcţii Zona Őrkő – Lot 1 aflat în proprietatea Mun. Sf. Gheorghe” elaborat de persoană fizică autorizată Luffy Vilmos, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Se aprobă iniţierea procedurii legale pentru prima înregistrare în sistemul integrat de cadastru, prin alocarea unui singur număr cadastral a terenurilor identificate în „Documentaţia cadastrală privind prima înscriere al terenului de construcţii Zona Őrkő – Lot 1 aflat în proprietatea Mun. Sf. Gheorghe” elaborat de persoană fizică autorizată Luffy Vilmos, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă iniţierea procedurii legale pentru prima înregistrare în sistemul integrat de cadastru, prin alocarea unui singur număr cadastral a terenurilor identificate în „Documentaţia cadastrală privind prima înscriere al terenului de construcţii Zona Őrkő – Lot 3 aflat în proprietatea Mun. Sf. Gheorghe” elaborat de persoană fizică autorizată Luffy Vilmos, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
   
Sfântu Gheorghe, la 16 aprilie 2020.

                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
                                   Debreczeni László                                                                           SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                               Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină