Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  130/2020

pentru modificarea și completarea Regulilor privind utilizarea temporară a locurilor publice

în municipiul Sfântu Gheorghe şi proceduri de evidenţiere a acestora, aprobate prin Hotărârea nr. 351/2019

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20.900/2020 al Compartimentului pentru Autorizarea Serviciilor de Transport Public Local din cadrul Direcției Urbanism a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 21.008/2020 al Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 19261/26.03.2020 formulată de Asociația Taximetriștilor Independenți Șugaș;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) lit. b și art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza dispozițiilor art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. c și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea și completarea prevederilor art. 12 din “Reguli privind utilizarea temporară a locurilor publice în municipiul Sfântu Gheorghe şi proceduri de evidenţiere a acestora”, Anexa nr. 9 la HCL nr. 351/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020, prin introducerea după alin. (2) a unui nou alineat, alineatul (2^1) cu următorul cuprins:
 “(2^1) Se suspendă obligativitatea plății taxei pentru folosirea locurilor de asteptare a clienților de către taximetriști, pe perioada stărilor de urgență, instituite în condițiile legii.”
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Urbanism și Direcţia Finanţe Publice Municipale.

Sfântu Gheorghe, la 16 aprilie 2020.

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                       CONTRASEMNEAZĂ
                                   Debreczeni László                                                                               SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                  Kulcsár Tünde-Ildikó

           

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină