Marţi, 4. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  126/2020

privind modificarea HCL nr. 377/2019 privind reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Socială

Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioareConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1655/2020 al Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe cu nr. 377/2019 privind aprobarea reorganizării Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;
Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a și art. 129 alin. (3) lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Pe perioada stării de urgență instituită pe teritoriul României, se suspendă următoarele obligații de plată prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială, aprobată prin HCL nr. 377/2019, cu modificările ulterioare, după cum urmează:
a)    penalitățile de întârziere calculate pentru neplata la termen a chiriei, utilităţilor şi/sau serviciilor prevăzute la art. 66 alin. (3) și (6), care cad în sarcina beneficiarilor Centrului Social situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 9-11 şi str. Lunca Oltului nr. 13-15;
b)    penalitățile de întârziere calculate pentru neplata la termen a chiriei prevăzute la art. 79 alin. (3), care cad în sarcina beneficiarilor Locuințelor sociale situate în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr. 14A şi 14B.
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 03 aprilie 2020.

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                     CONTRASEMNEAZĂ
                              Debreczeni László                                                                              SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                            Kulcsár Tünde-Ildikó

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină