Marţi, 4. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  122/2020

privind aprobarea Listei de prioritate cu solicitanții care au depus cereri pentru

locuințe sociale în Municipiul Sfântu Gheorghe


 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1356/2020 al Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul Comisiei de evaluare nr. 1353/13.03.2020 privind rezultatul evaluării solicitărilor pentru locuinţele sociale din Municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile HCL nr. 97/2015 privind aprobarea criteriilor de punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării locuinţelor sociale din Centrele sociale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a și art. 129 alin. (3) lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă Lista de prioritate cu solicitanții care au depus cereri pentru locuințe sociale în Municipiul Sfântu Gheorghe, conform anexei la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. – Lista de prioritate se va aduce la cunoştinţă publică potrivit legii.
ART. 3. - Contestaţii împotriva listei de prioritate se pot depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, în termen de 15 zile de la data afişării listei.
ART. 4. - Contestaţiile vor fi soluţionate de către o comisie numită prin dispoziţie de primar. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza contestaţiile depuse în termen de 10 zile de la depunerea acestora, prin decizie, pe care o va transmite în termen de 3 zile de la emitere. Decizia comisiei poate fi atacată de către persoana vătămată, în condiţiile Legii nr. 544/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
ART. 5. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 03 aprilie 2020.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                     CONTRASEMNEAZĂ
                              Debreczeni László                                                                             SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                            Kulcsár Tünde-Ildikó
Anexă

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină