Marţi, 4. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  121/2020

privind modificarea Contractului de asociere nr. 83265/31.12.2019  încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe,

Casa de Cultură ”Kónya Ádám” și Fundația ”Jókainé Laborfalvi RózaConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 18220/2020 al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Decretului nr. 195/2020 al Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
Având în vedere Hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sfântu Gheorghe, nr. 3/2020;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei învãțãmânt, culturã și științã și Comisiei pentru administrație localã, juridicã, ordine publicã, drepturile omului, legislația muncii și disciplinã ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă anularea organizării evenimentelor ”Zilele Sfântu Gheorghe 2020” în perioada de 24 aprilie - 03 mai 2020, și ”Târgul Zilelor Sfântu Gheorghe”, în perioada 01 - 03 mai 2020.
ART. 2.- Se aprobă modificarea Contractului de asociere nr. 83265/31.12.2019 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Casa de Cultură ”Kónya Ádám” și Fundația ”Jókainé Laborfalvi Róza”, conform proiectului actului adițional nr. 1, anexă la prezenta hotărâre din care face parte intregrantă
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează dl. Czimbalmos-Kozma Csaba, administrator public, Casa de Cultură ”Kónya Ádám”, Direcţia Gospodărire Comunală şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 03 aprilie 2020.

                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                         CONTRASEMNEAZĂ
                                   Debreczeni László                                                                                SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                  Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină