Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  120/2020

privind accesarea schemei de ajutor de stat, Măsura 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea

pădurilor, Schema de ajutor de stat –Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor

SubMăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 - 2020Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 17525/2020 al Compartimentului Păduri, Pășuni din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe; 
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Schemei de ajutor de stat - Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, aferentă Măsurii 15 “Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” 15 Submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” PNDR 2014 – 2020, Sesiunea 3/2020;
În baza prevederilor art 45 din HG nr. 715/2017 privind valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008 Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g şi art. 196 alin. (1) lit a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1.- Se aprobă accesarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a Schemei de ajutor de stat, Măsura 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, Schema de ajutor de stat –Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor Submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 – 2020, lansat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Sfântu Gheorghe, identificat prin Titlurile de Proprietate nr. 163/2002 și 7001/2002
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Păduri Pășuni din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 03 aprilie 2020.

                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
                                 Debreczeni László                                                                            SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                             Kulcsár Tünde-Ildikó

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină