Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  119/2020

pentru modificarea HCL nr. 182/2017 privind aprobarea tarifului
de distanță maximal al transportului de persoane în regim de taxi pe raza Municipiului Sfântu GheorgheConsiliul local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 15450/2020 al Compartimentului pentru Autorizarea Serviciilor de Transport Public Local din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordinului nr. 356/2007 al Ministrului internelor şi reformei administrative privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;
Având în vedere prevederile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d și alin. (7) lit. n din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

 


HOTĂRĂŞTE
   


ART. 1. - Se modifică articolul 1 al HCL nr. 182/2017 privind aprobarea tarifului de distanță maximal al transportului de persoane în regim de taxi pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe, şi va avea următorul cuprins:
“ART. 1 - (1) Se aprobă tariful de distanţă maximal pe timp de zi în valoare de 2,80 lei/km cu TVA inclus, pentru serviciul public de transport persoane in regim de taxi pe raza municipiului Sfântu Gheorghe.
(2) Tariful pe timp de noapte nu va fi mai mare decât cu 50% din tariful de zi (tarif maximal pe timp de noapte în valoare de 4,20 lei/km, cu TVA inclus), pentru serviciul de transport public de persoane în regim de taxi desfășurat pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe.”
ART. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul pentru Autorizarea Serviciilor de Transport Public Local din cadrul Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
   
Sfântu Gheorghe, la 03 aprilie 2020.

                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
                                  Debreczeni László                                                                          SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                             Kulcsár Tünde-Ildikó

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină