Marţi, 4. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  118/2020

pentru aprobarea modificării HCL nr. 308/2019 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea și extinderea

Grădiniței cu program prelungit „Kőrösi Csoma Sándor”, din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”

și a cheltuielilor legate de proiect


                 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19640/2020 al Compartimentului Proiecte, Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Instrucțiunea 135/23.01.2020 a Autorității de Management POR și scrisoarea nr.8706/09.03.2020 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru;
Având în vedere Programul Operațional Regional 2014-2020;
Având în vedere Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere HCL nr. 257/2018 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, pentru obiectivul de investiţii Reabilitarea și extinderea Grădiniței cu program prelungit „Kőrösi Csoma Sándor”, cu modificările ulterioare;
În conformitate cu art. 129 alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea articolului 3 a Hotărârii Consiliului Local nr. 308/2019 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și extinderea Grădiniței cu program prelungit „Kőrösi Csoma Sándor”, din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna” și a cheltuielilor legate de proiect, și va avea următorul cuprins:
“ART. 3. - Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Sfântu Gheorghe în cuantum de 44.585,97 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 44.188,00 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului Reabilitarea și extinderea Grădiniței cu program prelungit „Kőrösi Csoma Sándor”.
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-na viceprimar Sztakics Éva–Judit, Direcția Economică și Compartimentul Proiecte, Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 03 aprilie 2020.

                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                                           Debreczeni László                                                                  SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                            Kulcsár Tünde-Ildikó


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină