Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  109/2020

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al MULTI-TRANS SA Sfântu Gheorghe, pe anul 2020

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 16.458/2020 al Biroului Monitorizare Societăți Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 115/26.02.2020 a administratorului societății MULTI-TRANS Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 12948/27.02.2020;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza art. 111 alin (2) lit. e și art. 112 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 3.145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
Având în vedere prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al MULTI-TRANS SA Sfântu Gheorghe, conform anexelor nr. 1-5 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație al MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe, Direcția Economică şi Biroul Monitorizare Societăți Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 03 aprilie 2020.

                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                                      Debreczeni László                                                                      SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                             Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexele 1-5
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină