Marţi, 4. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  105/2020

privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune
nr. 570/2005 încheiat cu dr. Szmolka MártaConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 18.228/2020 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 17615/16.03.2020 a d-nei Dr. Szmolka Márta medic de familie privind prelungirea Contractului de concesiune;
Având în vedere Certificat de membru 63329/05.01.2019 emisă de către Colegiul Medicilor Covasna și Avizul anual privind exercitarea profesiei de medic din data de13.12.2019;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 391 alin. (1) şi (8) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere HG nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c şi (6) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
 


HOTĂRĂŞTE

   


ART. 1. – Se aprobă prelungirea Contractului de concesiune nr. 570/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical „Dr. Szmolka Márta”, în suprafaţă de 38,40 mp, din imobilul situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr. 12, potrivit clauzelor cuprinse în proiectul actului adiţional, anexă la prezenta hotărâre din care face prte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
   
Sfântu Gheorghe, la 03aprilie 2020.

                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ
                                     Debreczeni László                                                                       SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                           Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină