Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 
 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 199/2007
privind aprobarea  Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, care nu se supun înmatriculării

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN 5792/2007 al Biroului de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi alComisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile O.U.G 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată şi a Regulamentului de aplicare a acesteia, aprobată prin H.G. nr. 1391/2006 ,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Avizul consultativ nr. 10.063/20.09.2007 emis de Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin  (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. – Se aprobă Regulamentul pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, care nu se supun înmatriculării, anexă la prezenta hotătâre, din care face parte integrantă.

ART. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă H.C.L. 141/2003 privind aprobarea Regulamentului de înregistrare a vehicolelor care nu se supun înmatriculării, respectiv H.C.L. nr. 133/2007 privind aprobarea Regulamentului privind înregistrarea şi radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării.

            ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gospodărire Comunală, Oficiul Registrului Agricol şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 08 noiembrie 2007

           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                              CONTRASEMNEAZĂ
Keresztély Irma                                                 SECRETAR
                                                                    Kulcsár Tünde

 

Anexa la HCLM 199/2007

 

(ABROGATĂ PRIN HCL 300/2015)

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină