Marţi, 4. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  101/2020

pentru modificarea și completarea HCL nr. 270/2019 privind aprobarea acceptării ofertei de

donaţie formulată de Asociația Club Sportiv ”SEPSI OSK”Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 18.408/2020 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;   
Având în vedere Oferta de donaţie autentificată cu nr. 1860/25.07.2019 de Notar Public Alin – Gabriel Savu formulată de Asociația Club Sportiv ”SEPSI OSK”;
Având în vedere adresa Instituției Prefectului Județului Covasna nr. 68347/18.10.2019.
Având în vedere Raportul de Evaluare, întocmit de Evaluator Autorizat Kuna Adriene la data de 03 martie 2020, privind estimarea valorii imobilului;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină și Comisiei pentru tineret și sport ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 985 şi art. 1011 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) și art. 291 alin. (3) și (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - Se aprobă modificarea alineatului (2) al articolului 1 din HCL nr. 270/2019 privind aprobarea acceptării ofertei de donaţie formulată de Asociația Club Sportiv ”SEPSI OSK”, după cum urmează:
”(2) Bunul mobil care face obiectul Ofertei de donație va trece în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe și în administratrea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu valoarea de piață de 939.500 lei, rezultată din Raportul de Evaluare privind instalația de nocturnă amplasată pe Stadionul Municipal Sfântu Gheorghe, elaborat de către Evaluator Autorizat ANEVAR.”
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică și Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
   
Sfântu Gheorghe, la 03 aprilie 2020.

                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
                                 Debreczeni László                                                                           SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                            Kulcsár Tünde-Ildikó


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină