Marţi, 4. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  123/2020

privind aprobarea Strategiei de dezvoltarea a serviciilor sociale al municipiului Sfântu Gheorghe

pentru perioada 2020-2025 și a Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate

din bugetul Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru anul 2020Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 854/2020 al Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru sănătate, protecția socială și culte și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 112, art. 117-120 și art. 140 din Legea nr. 292/2011 Legea asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 2 lit. c, art. 4 și art. 5 din anexa nr. 2 din Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzută de art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a și art. 129 alin. (3) lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru perioada 2020-2025, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Sfântu Gheorghe pentru anul 2020, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 03 aprilie 2020.

                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                                           Debreczeni László                                                                  SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                              Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină