Marţi, 4. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  115/2020

privind aprobarea scoaterii din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe şi obiecte de

inventar date în administrarea SEPSIIPAR SRL și modificarea Contractului de administrare nr. 52524/2016Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 13.389/2020 al Biroului Monitorizare Societăți Comerciale și Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 19/18.02.20120 a SEPSIIPAR SRL Sfântu Gheorghe înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 13373/28.02.2020;
Având în vedere Contractul de administrare nr. 52524/2016, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi SEPSIIPAR SRL Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Cap. V din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pct. III din Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 909/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzută la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
În conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. c și alin. (8) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art 139 alin. (3) lit. g din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - (1) Se aprobă scoaterea din funcțiune a bunurilor imobile identificate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, date în administrarea societății SEPSIIPAR SRL Sfântu Gheorghe prin Contractul de administrare nr. 52524/2016, în vederea valorificării acestora prin casare.
(2) – Se aprobă transmiterea în administrarea SEPSIIPAR SRL Sfântu Gheorghe a obiectelor de inventar identificate în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(3) - Se modifică în mod corespunzător lista bunurilor date în administrarea SEPSIIPAR SRL Sfântu Gheorghe prin Contractul de administrare nr. 52524/2016, conform proiectului actului adițional la contract, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Valorificarea şi/sau casarea bunurilor se vor efectua de către SEPSIIPAR SRL Sfântu Gheorghe care va asigura virarea sumelor rezultate din valorificare, în condițiile legii.
ART. 3. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Patrimoniu, Direcţia Economică, Direcția Tehnică și Monitorizare Societăți Comerciale și Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Consiliul de administraţie al SEPSIIPAR SRL Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 03 aprilie 2020.


                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                              CONTRASEMNEAZĂ
                                      Debreczeni László                                                                      SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                             Kulcsár Tünde-Ildikó


 Anexele 1-3
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină