Marţi, 4. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  100/2020

pentru modificarea și completarea HCL 161/2018 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis

multianual pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe,

județul Covasna, cu modificările și completările ulterioare
 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5554/2020 al Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 5442/2020 a Camerei de Comerț și Industrie Covasna;
Având în vedere dovada informării Instituției Prefectului Județului Covasna nr. 13216/2020 și dovada informării Consiliului Județean Covasna nr. 13216/2020 pentru modificarea și completarea HCL 161/2018 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis multianual pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere adresa Consiliului Concurenței nr. 18432/2020 referitor la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL 161/2018 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis multianual pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Analiza de oportunitate nr. 7088/2020 pentru modificarea și completarea HCL 161/2018 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis multianual pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea și completarea ”Schemei de ajutor de minimis multianuală pentru sprijinirea IMM-urilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna” aprobat prin HCL nr. 161/2018, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
I. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:
(1) Prin prezenta schemă de ajutor de minimis sunt considerate eligibile și se finanțează următoarele categorii de operațiuni:
a) reabilitarea exterioară parțială (fațade) sau completă a clădirilor deținute în proprietate/chirie/leasing de solicitant, pentru care aceasta are obligația de a plăti impozit pe clădiri, situate pe raza municipiului Sfântu Gheorghe;
b) crearea sau modernizarea de spații verzi pe terenurile deținute în proprietate/chirie/leasing de solicitant, pentru care aceasta are obligația de a plăti impozit pe terenuri, situate pe raza municipiului Sfântu Gheorghe;
c) reabilitarea termică a clădirilor deținute în proprietate/chirie/leasing de solicitant, pentru care acesta are obligația de a plăti impozit pe clădiri, situate pe raza municipiului Sfântu Gheorghe;
d) instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, pentru clădirile deținute în proprietate/chirie/leasing de solicitant, pentru care aceasta are obligația de a plăti impozit pe clădiri, situate pe raza municipiului Sfântu Gheorghe;
e) participarea la târguri și expoziții din țară și/sau străinătate în scopul promovării produselor și serviciilor realizate și/sau comercializate de solicitant și/sau în scop de documentare;
f) achiziționarea de materiale promoționale sau informative aferente produselor și serviciilor realizate și/sau comercializate de solicitant;
g) efectuarea de studii de piață;
h) consolidarea capacității IT al solicitantului, prin achiziționare de echipamente sau componente hardware și software, inclusiv sisteme de supraveghere;
i) realizarea de site web, inclusiv magazin virtual (web shop);
j) introducerea sistemelor de standardizare și certificare a calității;
k) achiziționarea de servicii de consultanță pentru accesul la proiecte de atragere de fonduri europene;
l)    introducerea sistemelor moderne de plată (cititoare de carduri, plata online);
m) achiziția și punerea în funcțiune de unelte, utilaje și echipamente în scopul îmbunătățirii produselor și serviciilor existente și/sau a diversificării activității solicitantului;
n) crearea de spații special amenajate pentru mame și copii la sediul și/sau punctele de lucru ale solicitantului, situate pe raza municipiului Sfântu Gheorghe;
o) achiziția de mobilier pentru dotarea spațiilor comerciale/de producție/de servicii de la sediul și/sau punctele de lucru ale solicitantului, situate pe raza municipiului Sf. Gheorghe;
p) dobânda aferentă creditelor, contractelor de împrumut și/sau contractelor de leasing, contractate de solicitant de la bănci sau IFN-uri;
q) achiziția și punerea în funcțiune de servicii, mijloace fixe și obiecte de inventar necesare activității solicitantului;
r) reabilitarea parcărilor sau a drumurilor de acces deținute în proprietate/chirie/leasing de solicitant, pentru care aceasta are obligația de a plăti impozit pe terenuri, situate pe raza municipiului Sfântu Gheorghe;
s) orice alte reparații și investiții aferente clădirilor deținute în proprietate/chirie/leasing de solicitant, pentru care aceasta are obligația de a plăti impozit pe clădiri, situate pe raza municipiului Sfântu Gheorghe;
t) abonamentele de transport pe liniile de transport public ale operatorilor privați, suportate de solicitant, aferente transportului angajaților cu handicap grav și accentuat;
u) cheltuieli cu achiziția de consumabile de birou necesare desfășurării activității administrative a solicitantului (toner, hârtie xerox etc).”
v) cheltuieli cu protejarea obiectelor de proprietate industrială (mărci comerciale, brevete de invenție etc).”
II. La articolul 8, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
”(3) Nu sunt operațiuni eligibile și nu se finanțează cheltuielile efectuate înainte de depunerea cererii de finanțare, cu excepția cheltuielilor de la art. 8 alin. (1) lit. p și t, suportate în anul depunerii cererii de finanțare.”
III. La articolul 9, alineatul (2) lit. m) va avea următorul cuprins:
”m. copii de pe actele de identitate (pentru rezidenții în România obligatoriu Carte de identitate) ale tuturor asociaților/acționarilor solicitantului, care dețin cel puțin 25% din părțile sociale/acțiunile solicitantului precum și copii de pe actele de identitate (pentru rezidenții în România obligatoriu Carte de identitate) ale administratorilor solicitantului;”.
IV. La articolul 9, alineatul 3 va avea următorul cuprins:
”(3) Cererile de finanțare se vor depune în două exemplare originale, semnate de solicitant pe fiecare pagină. Documentele justificative ce însoțesc Cererea de finanțare, se vor depune într-un singur exemplar original. Toate documentele vor fi semnate pe fiecare pagină de către solicitant. Toate documentele vor fi completate prin tehnoredactare. Cererea de finanțare, cererea de tragere precum și toate documentele anexă vor fi descărcate de pe pagina de web al Camerei de Comerț și Industrie Covasna (www.ccicv.ro).
Anexa nr. 1 la Cererea de finanțare conține niște formule de calcul automate și va fi completată în mod obligatoriu cu ajutorul programului Excel. Toate cifrele vor fi rotunjite, fără zecimale. Cererile de finanțare, vor fi înregistrate într-un Registru special de evidență, atribuind fiecărui solicitant un număr de ordine pe care se va menționa data, ora și minutul depunerii cererii. Un exemplar al cererii de finanțare va fi returnat solicitantului, după înregistrare.”
V. La articolul 9, alineatul 17 va avea următorul cuprins:
”(17) Cererea de tragere se va depune în patru exemplare originale, semnate de solicitant pe fiecare pagină. Documentele justificative ce însoțesc Cererea de tragere, se vor depune într-un singur exemplar original. Toate documentele vor fi semnate pe fiecare pagină de către solicitant. Un exemplar al cererii de tragere va fi returnat solicitantului, după înregistrare. Toate documentele vor fi completate prin tehnoredactare.”
VI. La articolul 9, alineatul 18, se abrogă, dându-se alineatelor o nouă numerotare.
VII. La anexa 1 punctul 8 la Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna va avea următorul cuprins:
”8. Copii de pe actele de identitate (pentru rezidenții în România obligatoriu Carte de identitate) ale tuturor asociaților/acționarilor solicitantului, care dețin cel puțin 25% din părțile sociale/acțiunile solicitantului, precum și copii de pe actele de identitate (pentru  rezidenții în România obligatoriu Carte de identitate) ale administratorilor solicitantului;”
VIII. Din anexele Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna se elimină termenul ”ștampilă”.
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Direcția Finanțe Publice Municipale și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 03 aprilie 2020.

                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                               Debreczeni László                                                                           SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                         Kulcsár Tünde-Ildikó
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină