Marţi, 4. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  99/2020

pentru modificarea și completarea Procedurii de analiză și soluționare a cererilor de stingere

a creanțelor fiscale prin dare în plată, aprobată prin HCL nr. 6/2017Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 18180/2020 al Direcției Finanțe Publice Municipale din cadrul PrimărieiMunicipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 263 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea și completarea Procedurii de analiză și soluționare a cererilor de stingere a creanțelor fiscale prin dare în plată, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 6/2017, după cum urmează:
I. La articolul 2, alineatul (1), literele h) și l) vor avea următorul cuprins:
h) acordul expres al debitorului/debitorului garant privind preţul de evaluare al bunurilor imobile, stabilit de experţi evaluatori proprii sau de experţi evaluatori independenţi ai organului fiscal în cursul procedurii de executare silită, în conformitate cu prevederile art. 232 din Codul de procedură fiscală, iar în cazul debitorului/debitorului garant în stare de insolvență, documentul care atestă aprobarea de către comitetul creditorilor a prețului de evaluare al bunurilor imobile, stabilit de experți evaluatori numiți în cursul procedurii de insolvență;
l) menţiunea debitorului/debitorului garant persoană juridică că pe numele său nu există cereri sau nu a fost deschisă procedura insolvenţei, ori dacă se află sub administrare specială, potrivit legii. În caz afirmativ, atât cererea înaintată conform prezentei proceduri, cât și documentația aferentă va purta semnătura lichidatorului/administratorului judiciar numit conform procedurii reglemntate de legea insolvenței;”
II. La articolul 2, alineat (2), literele d), g) și h) vor avea următorul cuprins:
d) extras de carte funciară, în original, emis în condiţiile legii, la data depunerii cererii, de biroul de carte funciară din cadrul oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară în a cărui rază teritorială se află bunul imobil, din care să rezulte că acesta nu este grevat de drepturi reale şi de alte sarcini. Debitorul/debitorul garant persoana juridică în insolvență, va prezenta extras de carte funciară emis în condițiile legii, la data depunerii cererii;
g) certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte mențiunile cu privire la eventuala stare de insolvență înscrisă pe numele debitorului/debitorului garant persoană juridică;
h) declaraţie pe propria răspundere a debitorului/debitorului garant, în formă autentică, sau în forma cerută de legea special în cazul debitorului/debitorului garant din stare de insolvență, care să rezulte că:
• bunurile imobile nu sunt aduse ca aport în cadrul unei asocieri în participaţiune, aport la capitalul social al unei societăţi şi/sau nu sunt închiriate ori concesionate, închiriate, arendate;
• dacă pe numele acestuia există cereri sau fost deschisă procedura insolvenţei sau dacă se află în administrare specială, potrivit legii;
• bunurile imobile sunt/nu sunt grevate de drepturi reale şi de alte sarcini şi dacă fac/nu fac obiectul unor cereri privind retrocedarea proprietăţii;
• la data depunerii cererii bunurile imobile care fac obiectul solicitării de dare în plată sunt proprietate a debitorului/ debitorului garant.”
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia pentru analiza şi soluţionarea cererilor de dare în plată, Direcţia Finanţe Publice Municipale, Direcția Patrimoniu și Serviciul Relații cu Publicul și Mass Media din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 03 aprilie 2020.

                              PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                                      Debreczeni László                                                                       SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                              Kulcsár Tünde-Ildikó
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină