Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  88/2020

privind aprobarea acordării unui ajutor de exploatare pentru infrastructura sportivă administrată

de societatea SEPSI REKREATIV SA, Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3077/2020 al Biroului Monitorizare Societății Comerciale și Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere dovada informării Instituției Prefectului nr. 2171/10.02.2020 și dovada informării Consiliului Județean Covasna nr.1449/10.02.2020 privind intenția de a acorda un ajutor de exploatare pentru infrastructura sportivă a societății SEPSI REKREATIV SA Sfântu Gheorghe;
Analizând adresa nr. 014/17.01.2020 a societății SEPSI REKREATIV SA, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 3075/17.01.2020;
Având la bază Avizul favorabil Consiliul Concurenței, nr. 2037/25.02.2020 referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea ajutorului de exploatare pentru infrastructura sportivă administrată de societatea SEPSI REKREATIV SA, înregistrat la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 13403/26.02.2020;
Având în vedere Analiza de oportunitate nr. 7710/2020 privind aprobarea ajutorului de exploatare pentru infrastructura sportivă administrată de societatea SEPSI REKREATIV SA, Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Actului constitutiv al SEPSI REKREATIV SA;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină și Comisiei pentru tineret și sport ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17.06.2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare dispozițiile OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1), art. 204 și art. 210 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. h şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂȘTE
 


ART. 1. – Se aprobă acordarea unui ajutor de stat individual pentru societatea SEPSI REKREATIV SA Sfântu Gheorghe, în valoare de 3.505.889,6 lei.
ART. 2. – Se aprobă procedura având ca obiectiv acordarea ajutorului de exploatare pentru infrastructura sportivă administrată de societatea SEPSI REKREATIV SA, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 3. - Ajutorul se acordă lunar sub formă de asistenţă financiară nerambursabilă (grant), din bugetul local al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, pe baza cererii depuse înaintea demarării activităților.
ART. 4. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează reprezentanții municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaților a SEPSI REKREATIV SA., Direcția Economică şi Biroul Monitorizare Societăți Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 februarie 2020.

                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
                                 Comăneci Liviu-Vasile                                                                         SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                Kulcsár Tünde-Ildikó

 Anexă
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină