Sâmbătă, 15. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  87/2020

privind aprobarea Proiectului tehnic și detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții

”DESIGN BANK, reabilitare și refuncționalizare unitate administrativă ca centru de inovație”

în Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul CovasnaConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 12.139/2020 al Compartimentului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (2) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă Proiectul tehnic și detaliile de execuție pentru obiectivul de investiții ”DESIGN BANK, reabilitare și refuncționalizare unitate administrativă ca centru de inovație” în Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna, având următorii principali indicatori tehnico-economici:

  Valoare fără TVA Valoare TVA Valoare inclusiv TVA
Valoare totală INV 6.718.031,00 1.255.380,18 7.973.411,18
din care C+M 4.713.485,70 895.562,28 5.609.047,98

Valoarea totală a investiţiei, calculată potrivit curs BNR euro/leu valabil la data de 20.02.2020, 1 € = 4,7834 lei.
ART. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr. 416/2019 privind aprobarea Proiectului tehnic și detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții ”DESIGN BANK, reabilitare și refuncționalizare unitate administrativă ca centru de inovație” în Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna, se abrogă.
ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează dl. viceprimar Toth-Birtan Csaba, Compartimentul de Dezvoltare, Investiţii și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 februarie 2020.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
                           Comăneci Liviu-Vasile                                                                        SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                        Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină