Joi, 13. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  80/2020

privind încheierea unui contract de finanțare între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Direcția

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al

Municipiului Sfântu Gheorghe în vederea finanțării costului pe anul 2020 pentru copii/tinerii instituționalizați

sau aflați la asistenți maternali profesioniști, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice instituționalizateConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 11.102/2020 al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea nr. 19/2020 a Consiliului Județean Covasna privind stabilirea nivelului contribuției consiliilor locale, a persoanelor adulte cu dizabilități, precum și a persoanelor vârstnice la susținerea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, pe anul 2020;
În conformitate cu art. 129 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu art. 139 alin. (3) lit. f și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. – Se aprobă participarea Municipiului Sfântu Gheorghe la finanțarea costului anual pentru copii/tinerii instituționalizați sau aflați la asistenți maternali profesioniști, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice instituționalizate cu domiciliul în Municipiul Sfântu Gheorghe, care se află în evidența Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna.
ART. 2. – Cuantumul, modul de finanțare, respectiv obligațiile părților sunt prevăzute în proiectul contractului de finanțare care se va încheia între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Cu semnarea contractului de finanțare se mandatează dl. primar Antal Árpád-András.
ART. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe și Direcţia de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 februarie 2020.

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                Comăneci Liviu-Vasile                                                                           SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                   Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină