Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  79/2020

pentru aprobarea modificării HCL nr. 413/2019 privind aprobarea antemăsurătorii, a prețului de pornire

la licitație pentru valorificarea materialului lemnos către persoane juridice, prețul materialului lemnos ce se

va valorifica persoanelor fizice, a valorii lucrărilor silvice, precum și fundamentarea valorilor lucrărilor silvice

din fondul forestier proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe, necesare a se executa în anul 2020Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 10.114/2020 al Compartimentului Păduri, Pășuni din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Contractului de asociere nr. 1410/10.03.2004 încheiat cu Asociaţia Composesoratelor Murgo, cu modificările şi completările ulterioare;
Având la bază Antemăsurătoarea şi valoarea lucrărilor silvice pentru anul 2020, elaborat de Ocolul Silvic Hatod SRL aprobat prin HCL nr. 413/2019;
Având în vedere adresa nr. 6124/31.01.2020 a Ocolului Silvic Hatod SRL;
Având în vedere Procesul-verbal de negociere nr. 8478/2020, privind modificarea valorii serviciilor silvice și a antemăsurătorilor necesare a se executa în anul 2020, conform amenajamentului în vigoare;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 234/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic;
Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008 Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g şi art. 196 alin. (1) lit a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea prețului serviciilor silvice (paza pădurii) începând cu data de 01.03.2020, de la 75 lei/Ha/an la 110,84 lei/Ha/10 luni. 
ART. 2. – Se modifică tariful de servicii silvice prevăzute în Antemăsurătoarea și valoarea lucrărilor silvice necesare a se executa în anul 2020, aprobat prin anexa nr. 1 la HCL 413/2019 privind aprobarea antemăsurătorii, a prețului de pornire la licitație pentru valorificarea materialului lemnos către persoane juridice, prețul materialului lemnos ce se va valorifica persoanelor fizice, a valorii lucrărilor silvice, precum și fundamentarea valorilor lucrărilor silvice din fondul forestier proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe, necesare a se executa în anul 2020, de la 92829,75 lei fără TVA la 152661,63 fără TVA.
ART. 3. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului Păduri, Păşuni și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 februarie 2020.

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                 Comăneci Liviu-Vasile                                                                            SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                   Kulcsár Tünde-Ildikó


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină