Sâmbătă, 15. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  78/2020

privind aprobarea încheierii contractului de finanțare secvențial între Municipiul Sfântu Gheorghe și

Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe, aferent anului 2020, pentru finanțarea programului sportiv

”Promovarea sportului de performanță la ramurile sportive practicate la CSM Sfântu Gheorghe: arte marțiale,

atletism, gimnastică, handbal, judo și lupte, sezonul competițional 2019-2020”Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 11381/2020 al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea depusă de Clubul Sportiv Municipal, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 7224/05.02.2020;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină și Comisiei pentru tineret și sport ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 18^1 alin. (2) şi (3), art. 67^1 alin. (3), art. 69 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor HCL nr. 238/2019 privind aprobarea finanțării din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe a Programelor sportive de utilitate publică, în baza prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor HCL nr. 277/2019 privind alocarea unei sume din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru finanțarea programului sportiv al Clubului Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe ”Promovarea sportului de performanță la ramurile sportive practicate la CSM Sfântu Gheorghe: arte marțiale, atletism, gimnastică, handbal, judo, lupte pentru sezonul competițional 2019-2020”;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. f din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă încheierea contractului de finanțare secvențial între Municipiul Sfântu Gheorghe și Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe aferent anului 2020, pentru finanțarea programului sportiv ”Promovarea sportului de performanță la ramurile sportive practicate la CSM Sfântu Gheorghe: arte marțiale, atletism, gimnastică, handbal, judo și lupte, sezonul competițional 2019-2020”, conform proiectului contractului anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu semnarea contractului de finanţare se împuterniceşte primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul Juridic și Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 februarie 2020.

                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                                 Comăneci Liviu-Vasile                                                                       SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                              Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexă

Anexă la contractul de finanțare
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină