Joi, 13. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  75/2020

privind rectificarea HCL nr. 164/2019 pentru actualizarea devizului general al Documentaţiei de Avizare

a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii ”Creşterea calităţii arhitectural-ambientale, reabilitare

termică Şcoala Gimnazială Gödri Ferenc structura GPP Árvácska, str. Romulus Cioflec nr. 14 din

Municipiul Sfântu Gheorghe”, aprobat prin HCL nr. 293/2017, cu modificările şi completările ulterioareConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 10.757/2020 al Compartimentului Dezvoltare, Investiţii în colaborare cu Compartimentul Proiecte, Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (2) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă rectificarea principalilor indicatori tehnico-economici prevăzuți la art. 1 al HCL nr. 164/2019 pentru actualizarea devizului general al Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii ”Creşterea calităţii arhitectural-ambientale, reabilitare termică Şcoala Gimnazială Gödri Ferenc structura GPP Árvácska, str. Romulus Cioflec nr. 14 din Municipiul Sfântu Gheorghe”, aprobat prin HCL nr. 293/2017, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
în loc de:

Total general, lei inclusiv TVA Din care C+M, lei inclusiv TVA
2.324.731,77 1.339.347,90

se va citi:

  Valoare fără TVA Valoare TVA Valoare inclusiv TVA
Valoare totală INV 1.963.855,83 370.780,31 2.334.636,14
din care C+M 1.125.502,44  213.845,46 1.339.347,90

Valoarea totală a investiţiei, la cursul BNR din 02.05.2019, 1 euro = 4,7579 lei
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează, viceprimarul Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Sztakics Éva-Judit, Compartimentul Proiecte, Programe precum şi Compartimentul de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 februarie 2020.

                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                              CONTRASEMNEAZĂ
                                   Comăneci Liviu-Vasile                                                                  SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                            Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexă
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină