Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  73/2020

privind împuternicirea temporară a consilierului local Bálint Iosif pentru reprezentarea

municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acționarilor Urban-Locato SRLConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință ordinară:
Având în vedere adresa Urban-Locato SRL nr. 38/05.02.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 7348/05.02.2020;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8718/2020 al Biroului Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Contractului de mandat nr. 52237/2016 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și consilierii locali Debreczeni László și Bálint Iosif;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 3 pct. 2 lit. a din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2017, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 2038 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă suspendarea, pe perioada 01.03.2020 - 15.03.2020, a prevederilor Contractului de mandat nr. 52237/2016 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, și consilierii locali Debreczeni László și Bálint Josif, având ca obiect stabilirea limitelor întinderii mandatului acestora în calitate de reprezentanți ai Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acționarilor a Urban-Locato SRL Sfântu Gheorghe.
ART. 2. – (1) Se aprobă împuternicirea temporară, pe perioada 01.03.2020 - 15.03.2020 a d-lui consilier Bálint Iosif, pentru exercitarea tuturor atribuțiilor conferite de legislația în materie pentru Adunarea Generală a Acționărilor al Urban-Locato SRL.
(2) Se aprobă proiectul contractului de mandat, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentanții organelor de conducere ale Urban-Locato SRL, şi Biroul Monitorizare Societăți Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 februarie 2020.
   
                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
                                      Comăneci Liviu-Vasile                                                                         SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                     Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină