Joi, 13. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  71/2020

privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită ale unor beneficiari asupra terenurilor atribuite

în scopul construirii unor locuinţe unifamiliale, situate în str. BorvízConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 10.509/2020 al Direcţiei Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile HCL nr. 286/2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Ciorici Alexandru, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale;
Având în vedere prevederile HCL nr. 285/2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Ciorici Daniela - Valentina, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale
Având în vedere prevederile art. 5.2 din Contractul de folosinţă gratuită nr.67522/07.11.2018 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Ciorici Alexandru:
Având în vedere prevederile prevederile art. 5.2 din Contractul de folosinţă gratuită nr.67523/07.11.2018 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Ciorici Daniela - Valentina:
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 6 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietatea personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 896/2003;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c și alin. (6) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. – Se aprobă revocarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului intravilan situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Borvíz evidenţiat în CF nr. 27449 Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27449, în suprafaţă de 281 mp, atribuit în favoarea solicitantului Ciorici Alexandru.
ART. 2. – Se aprobă revocarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului intravilan situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Borvíz evidenţiat în CF nr. 27451 Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27451, în suprafaţă de 281 mp, atribuit în favoarea solicitantului Ciorici Daniela - Valentina.
ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul de Evidenţă şi Evaluare a Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 februarie 2020.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                      CONTRASEMNEAZĂ
                          Comăneci Liviu-Vasile                                                                            SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                           Kulcsár Tünde-Ildikó 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină