Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 195/2007
privind  efectuarea dezmembrării unui teren situat pe str. 1 Decembrie 1918 nr. 37 în vederea punerii în executare a Sentinţei civile nr. 283/2007 a Tribunalului Covasna

 

Consiliul local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN. 7390/2007 al Oficiului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe ;

            Având în vedere  Sentinţa civilă nr. 283/15.03.2007 pronunţată de Tribunalul Covasna în dosarul nr. 581/119/2006, rămasă definitivă ca urmare a respingerii apelurilor  prin Decizia civilă nr. 58/AP/2007 a Curţii de Apel Braşov;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În baza prevederilor art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică, locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1.– Se aprobă rectificarea terenului proprietatea Statului Român, cu drept de concesiune pe durata existenţei construcţiilor S.C. GENERAL INVESTMENT S.R.L. Bucureşti, înscris în CF. nr. 988 sub nr.top.164 de la 145 mp la 109 mp, conform Planului de amplasament şi delimitare a imobilului executat de către tehn. Nagy Ludovic-Ştefan.

ART. 2. – Se aprobă dezmembrarea terenului – proprietatea Statului Român, cu drept de concesiune pe durata existenţei construcţiilor S.C. GENERAL INVESTMENT S.R.L. Bucureşti, situat în str. 1 Decembrie 1918, înscris în CF nr. 988 Sf. Gheorghe sub nr. top. 164, 165 în suprafaţă totală de 1180 mp, pe două loturi, conform Planului de identificare şi dezmembrare executat de tehn. Nagy Ludovic-Ştefan, după cum urmează :

-         lotul nr. 1 cu nr. top 165 (nr. cad. 9453)în suprafaţă de 1071 mp, având destinaţia de teren de construcţii;

-         lotul nr. 2 cu nr. top 164 (nr. cad. 9454) în suprafaţă de 109 mp, având destinaţia de teren de construcţii;

ART. 3. - Lotul nr.1 cu nr.top.165 în suprafaţă de 1071 mp se grevează cu dreptul de servitute de trecere în favoarea lotului nr. 2 cu nr. top 164 în suprafaţă de 109 mp.

ART. 4. - Lotul nr. 1 cu nr. top 165 (nr. cad. 9453), în baza Sentinţei civile nr. 283/2007 al Tribunalului Covasna, rămasă definitivă şi irevocabilă, va face obiectul punerii în posesie a moştenitorilor foştilor proprietari, în baza Legii nr. 10/2001.

ART. 5. - Se aprobă Proiectul Actului adiţional la Contractul de concesiune nr. 3538/2004 încheiat cu S.C. GENERAL INVESTMENT S.R.L. Bucureşti, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

            ART. 6. -  Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Patrimoniu din cadrul Serviciul Economic, Studii şi Programe şi Comisia locală pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 08 noiembrie 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ
Keresztély Irma                                              SECRETAR                  
                                                               Kulcsár Tünde      


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină