Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  66/2020

privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită asupra unor spaţii din imobilul situat în

str. Libertății nr. 7, domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe, în favoarea Muzeului Național Secuiesc


 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 10.552/2020 al Biroului de Evidenţă şi Evaluare Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 7218/2020 al Muzeului Național Secuiesc, prin care solicită în folosinţă gratuită spații pentru perioada reabilitării clădirii muzeului;
Având în vedere prevederile art. 874 din Codul civil;
Având în vedere poziţia nr. 575 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.G. nr. 975/2002;
Având în vedere art. 349-353 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c și alin. (6) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Muzeului Național Secuiesc, asupra unor spaţii situate în clădirea Casa cu Arcade de pe str. Libertății nr. 7, înscrisă în CF nr. 26107 Sfântu Gheorghe nr. top. 221/a – C1, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, identificate potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă, pentru desfăşurarea activităţilor specifice Muzeului Național Secuiesc.
ART. 2. - Se aprobă proiectul contractului de comodat, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 februarie 2020.

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                              Comăneci Liviu-Vasile                                                                    SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                          Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexele 1 și 2

Anexa 3 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină