Miercuri, 12. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  65/2020

privind vânzarea directă a bunului imobil situat pe str. Vasile Goldiș nr. 9, bl. 22, ap. 2,

Sfântu Gheorghe, în favoarea chiriaşei Ferencz EnikőConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 10.516/2020 al Biroului Locativ și Ocuparea Domeniului Public din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere HCL nr. 228/2007 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 1/1998, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Gospodărie Comunală SA Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea înregistrată sub nr. 48.535/22.07.2019, declarația înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 83.002/30.12.2019 a numitei Ferencz Enikő, precum și Procura specială nr. 5.071/30.07.2019 autentificată de notar public Grămadă Claudiu-Gabriel;
Având în vedere Raportul de evaluare elaborat de firma TEAM RONEXPERT SRL, nr. 175/2019 și Certificatul de performanță energetică nr. 30/2020 elaborat de ing. Siklódi E. Imre-Lorand;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Contractului de închiriere nr. 770/2017 încheiat cu Ferencz Enikő;
În baza prevederilor art. 1, 2, 3, 5, 16 și 19 din Decretul-Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c şi alin. (6) lit. b, respectiv art. 364 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (2) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă transmiterea dreptului de proprietate, cu titlu de vânzare directă, asupra imobilului situat pe str. Vasile Goldiș nr. 9, bl. 22, ap. 2, evidenţiat în CF 23594-C1-U9 cu nr. top 993/828/3/3/a/4/2/1/II, apartament compus din 2 camere și dependințe cu suprafața utilă de 49,78 mp, cu cota parte de 12% participare la părțile de uz comun, către chiriaşa Ferencz Enikő, prin mandatar Fodor Ferenc-László
ART. 2. – (1) Valoarea de vânzare a locuinței reprezintă contravaloarea în lei a sumei de 27.300 euro, stabilit potrivit cursului oficial leu/euro comunicat de BNR la data încheierii contractului, stabilită în baza Raportului de evaluare elaborat de firma TEAM RONEXPERT SRL, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(2) Preţul imobilului se va plăti integral la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
ART. 3. - (1) Se aprobă proiectul contractului de vânzare-cumpărare, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(2) Pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare, se mandatează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 4. - Contractul de închiriere nr. 770/2017 încheiat cu Ferencz Enikő, va înceta la data perfectării contractului de vânzare-cumpărare.
ART. 5.- Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locativ și Ocupare a Domeniului Public din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 febaruarie 2020.
   
                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
                                 Comăneci Liviu-Vasile                                                                      SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                               Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa 1

Anexa 2
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină