Miercuri, 12. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  76/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație din zonă industrială în zonă de

locuințe și servicii, Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gyárfás Jenő”Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 80542/2019 întocmit de către Arhitectul Şef al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul informării şi consultării publicului nr. 68254/18.10.2018 privind fundamentarea deciziei consiliului local de adoptare sau neadoptare al Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație din zonă industrială în zonă de locuințe și servicii” str. Gyárfás Jenő, Municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizul favorabil nr. 44/04.12.2019 al Arhitectului şef al Judeţului Covasna;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 47, 50 şi art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c și alin. (6) lit. c din OUG nr. 57/2019 privind privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 139 alin. (3) lit. e şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Schimbare destinație din zonă industrială în zonă de locuințe și servicii, Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gyárfás Jenő”, pentru terenul înscris în CF nr. 24552 Sfântu Gheorghe, nr. cad. 24552, în suprafaţă de 1181 mp, conform Proiectului nr. 1/2019, elaborat de CAD PROJECT SRL Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Valabitatea documentaţiei de urbanism se stabileşte de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
ART. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de Emitere a Autorizaţiilor de Construire şi Desfiinţare din cadrul Direcţiei Urbanism și Direcţia de Finanţe Publice Municipale al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 februarie 2020.

                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                     CONTRASEMNEAZĂ
                                  Comăneci Liviu-Vasile                                                                         SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                 Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexă
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină