Joi, 24. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 194/2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “ LOCUINŢĂ B-DUL GENERAL GRIGORE BĂLAN nr. 2/A – Sfântu Gheorghe”

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR.2241/29.10.2007 al Serviciului Urbansim din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere cererea nr. UR. 2242 /29.10.2007 al numitului MOLNAR GYULA.;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere Avizul Unic nr. 365 /2007 a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi de Urbansim din cadrul Consiliului Judeţean Covasna;

            În baza prevederilor art. 45, 48 şi 50 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. c, respectiv art. 127 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            ART. 1.- Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “LOCUINŢĂ B-DUL GENERAL GRIGORE BĂLAN nr. 2/A - Sfântu Gheorghe”,  elaborat de S.C. CAD PROJECT   S.R.L., în baza Proiectului nr. 6/2007, pentru terenul situat în municipiul Sfântu Gheorghe B-dul General Grigore Bălan nr.2/a,  înscris în CF colectivă nr. 1001 Sfântu Gheorghe sub nr. top. 979/1/2/I, 979/2/2/I, 980/2/2/I, 979/1/2/II, 979/2/2/II, 980/2/2/II, 979/1/2/III, 979/2/2/III, 980/2/2/III, 979/1/2, 979/2/2, 980/2/2, în suprafaţă de 1344 mp.

ART. 2.- Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 8 noiembrie 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ
Keresztély Irma                                                            SECRETAR                  
                                                                            Kulcsár Tünde  


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină