Miercuri, 12. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  50/2020

pentru modificarea HCL nr. 314/2019 privind aprobarea proiectului „Construire grădiniţă şi creşă –

Câmpul Frumos” din Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna” și a cheltuielilor legate de proiectConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5845/2019 al Compartimentului Proiecte, Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Programul Operațional Regional 2014-2020;
Având în vedere Instrucțiunea 135/23.01.2020 a Autorității de Management POR și scrisoarea cu nr. 3133/29.01.2020 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 4 lit. f și alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aproba modificarea articolului 3 din HCL nr. 314/2019 privind aprobarea proiectului „Construire grădiniţă şi creşă – Câmpul Frumos” din Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna”, după cum urmează:
“ART. 3. – Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Sfântu Gheorghe în cuantum de 235,532.06 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 43,146.74 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Construire grădiniţă şi creşă – Câmpul Frumos”.”
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-na viceprimar Sztakics Éva–Judit, Direcția Economică și Compartimentul Proiecte, Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2020.

                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                     CONTRASEMNEAZĂ
                            Comăneci Liviu-Vasile                                                                           SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                              Kulcsár Tünde-Ildikó 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină