Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 


HOTĂRÂREA NR. 193/2007

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – LOCUINŢE  DUPLEX – CUPLAT ÎNŞIRUITE din Str. Ţigaretei  

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR 2027/28.09.2007 al Serviciului Urbansim din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere cererea nr. 129 /10.09.2007 al S.C.EUROHOUSE S.R.L. ;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe ;

            Având în vedere Avizul Unic nr. 366 /2007 a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi de Urbansim din cadrul Consiliului Judeţean Covasna;

            În baza prevederilor art. 45, 48 şi 50 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. c, respectiv art. 127 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            ART. 1.- Se aprobă “Planul Urbanistic de Detaliu LOCUINŢE DUPLEX – CUPLAT ÎNŞIRUITE  str. Ţigaretei”  din municipiul Sfântu Gheorghe,  elaborat de S.C. ATT-STUDIO  S.R.L., în baza Proiectului nr. 254/2007 pentru terenul situat în municipiul Sfântu Gheorghe Str.Ţigaretei,  înscris în CF  nr. 6746 Simeria sub nr. top. 822/2/3 (nr.cad 767) în suprafaţă  totală de 3.500 mp.

ART. 2.- Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 8 noiembrie 2007

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ
Keresztély Irma                                                           SECRETAR                  
                                                                              Kulcsár Tünde  
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină