Sâmbătă, 15. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  49/2020

privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între
Municipiul Sfântu Gheorghe și PK Bronze SRLConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4850/2020 al Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa PK Bronze SRL cu nr. 4402/23.01.2020;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 26 din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d și alin. (9) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Sfântu Gheorghe și PK Bronze SRL, în vederea realizării accesului cu sens giratoriu pe Lunca Oltului și amenajarea drumului de acces pentru aprovizionare, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se mandatează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe dl Antal-Árpád-András, în vederea semnării actului menţionat la art. 1 din prezenta hotărâre.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Direcţiei Patrimoniu, Direcției Tehnice și Monitorizare Societăți Comerciale Subordonate și Servicii Publice, Direcţiei de Urbanism și Direcției Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2020.

                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                               Comăneci Liviu-Vasile                                                                       SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                            Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină