Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  40/2020

pentru aprobarea modificării HCL nr. 17/2016 privind aprobarea implementării unui sistem de plată

prin SMS a taxei de parcare în Municipiul Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere adresa nr. 2/8.01.2020 a PICONET SRL, prin care propune prelungirea contractului nr. 7853/04.02.2016;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3589/2020 al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile HCL nr. 351/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020, Anexa nr. 10, Cap.II.2, art. 8 referitoare la parcarea ocazională a vehiculelor;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. e și alin. (9) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul art. 139 alin. (3) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea articolului 2 din HCL nr. 17/2016 care va avea următorul conținut:
”Art. 2 - Prețul taxei de parcare plătit prin SMS, pe anul 2020, se stabilește diferențiat, astfel:
- pentru 1 oră parcare: 0,65 euro la care se adaugă TVA,
- pentru o zi parcare: 3,00 euro la care se adaugă TVA (2.99 euro + TVA pentru clienţii Orange)”.
ART. 2. - Sistemul de plată a taxei de parcare prin SMS va funcționa în baza Contractului nr. 7853/04.02.2016 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi PICONET SRL cu sediul în Municipiul Timişoara, str. prof. Longinescu nr. 7, jud. Timiş, prelungit în condițiile proiectul actului adițional nr. 1/2020, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu asigurarea executării prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică și Monitorizare Societăți Comerciale Subordonate și Servicii Publice, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2020.

                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                              Comăneci Liviu-Vasile                                                                    SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                        Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexă

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină