Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  39/2020

privind aprobarea modificării Contractului de asociere nr. 8206/15.02.2017 încheiat între

Municipiul Sfântu Gheorghe şi TEGA SA în vederea organizării Târgului producătorilor şi meşteşugarilor şi

Târgului de flori şi grădinărit în Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioareConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2725/2020 al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 174/07.01.2020 înaintată de TEGA SA înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 1288/2020;
În baza prevederilor Contractului de asociere nr. 8206/15.02.2019 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și TEGA SA aprobat prin HCL nr. 298/2016 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe și TEGA SA în vederea organizării Târgului producătorilor și meșteșugarilor, respectiv Târgului de flori și grădinărit în Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. e şi alin. (9) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - Se aprobă modificarea Contractul de asociere nr. 8206/15.02.2017 aprobat prin HCL nr. 298/2016 cu privire la încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi TEGA SA, în vederea organizării Târgului producătorilor şi meşteşugarilor și Târgului de flori şi grădinărit în Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare, în condițiile proiectului actului adițional nr. 1/2020, anexă la prezenta, din care face parte integrantă. 
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică, Direcţia Patrimoniu și Direcţia de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe și TEGA SA Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2020.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                       CONTRASEMNEAZĂ
                           Comăneci Liviu-Vasile                                                                             SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                              Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexă
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină