Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  38/2020

privind aprobarea Regulamentului de vânzare fără licitație și fără negociere a masei lemnoase către populație

și încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Ocolul Silvic Hatod SRL

pentru vânzarea fără licitație și fără negociere a masei lemnoase către populațieConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3563/2020 al Compartimentului Păduri, Pășuni din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe; 
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 45 din HG nr. 715/2017 privind valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008 Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g şi art. 196 alin. (1) lit a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă Regulamentul de vânzare fără licitație și fără negociere a masei lemnoase către populație din raza administrativ teritorială a Municipiului Sfântu Gheorghe, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Se aprobă încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Ocolul Silvic Hatod SRL, în vederea valorificării materialului lemnos către persoanele fizice din raza administrativ teritorială a Municipiului Sfântu Gheorghe și satisfacerea nevoilor proprii ale serviciilor și instituțiilor publice din subordinea autorităților administrației publice locale ale Municipiului Sfântu Gheorghe, potrivit clauzelor cuprinse în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă
ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Păduri Pășuni din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2020.

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                         CONTRASEMNEAZĂ
                       Comăneci Liviu-Vasile                                                                             SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                           Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa 1

Anexa 2

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină