Miercuri, 12. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  31/2020

privind aprobarea modificării HCL nr. 405/2019 privind atribuirea contractului pentru reparații și

întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier, de pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv

reparații la clădirile aflate în domeniul public și privat al Municipiului Sfântu Gheorghe și în administrarea

Consiliului Local al Municipiului Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4462/2020 al Direcției de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere dispozițiile art. 1 și art. 40 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere dispozițiile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. e și alin. (9) lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art art. 139 alin. (3) lit. f din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea HCL nr. 405/2019 privind atribuirea contractului pentru reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier, de pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv reparații la clădirile aflate în domeniul public și privat al Municipiului Sfântu Gheorghe și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe prin înlocuirea anexei la hotărâre, cu anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Monitorizare Societăți Comerciale Subordonate și Servicii Publice, Direcția Gospodărire Comunală, Direcția Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, precum și SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRL.

Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2020.

                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                                       Comăneci Liviu-Vasile                                                                       SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                    Kulcsár Tünde-Ildikó


 Anexă
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină